Warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
APEX DYNAMICS POLSKA Sp. z o.o.

 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o.
2. Ogólne Warunki Sprzedaży zwane dalej „OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z Apex Dynamics Polska Sp. z o.o.
3. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do umowy lub najpóźniej przed złożeniem przez niego zamówienia, ponadto dostępne są w formie pisemnej w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej : www.apexdyna.pl
4. Jeżeli klient pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. przyjęcie przezeń Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
5. Wszelkie ustne uzgodnienia i zapewnienia zarówno pracowników Apex Dynamics Polska Sp. z o.o., jak i Kupującego wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
6. Niniejsze OWS są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Tym samym strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych ustnych i pisemnych. Wszelkie uregulowania (warunki ogólne, ustne ustalenia itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.

II. OFERTY, KATALOGI I OCHRONA TOWARÓW

1.Oferty,reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce, schematy i rysunki załączone do oferty przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych.
2.Dostarczone przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. towary, jak i wszelkie odnoszące się do nich kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach chroniących obrót gospodarczy oraz prawa własności intelektualnej. Kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe stanowią własność Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. i nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia Apex Dynamics Polska Sp. z o.o., chyba, że zostały przeznaczone na cele reklamowe. Powinny zostać niezwłocznie zwrócone Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. w przypadku gdy nie doszło do złożenia zamówienia.

III. ZAMÓWIENIE

1. Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwę, dokładny adres, numer NIP Kupującego; numer KRS w przypadku osoby prawnej;
2) powołanie się na ewentualną ofertę poprzez określenie co najmniej jej daty i numeru;
3) określenie zamawianego towaru z powołaniem się na nazwę handlową lub dostarczoną próbkę, zgodnie z kodyfikacją Apex Dynamics Polska Sp. z o.o.;
4) terminy, miejsce i warunki wydania towaru;
2. Zamówienie powinno zostać złożone w formie pisemnej drogą mailową.
3. Z uwagi na specyfikę zamawianego towaru, złożone zamówienie nie może być zmienione. Każda modyfikacja złożonego zamówienia będzie traktowana jak nowe zamówienie.
4. Za złożone zamówienie uważa się również wyrażenie chęci zamówienia towaru, w ramach jednej korespondencji mailowej, w mailowej odpowiedzi na przesłaną przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. szczegółową ofertę.

 

IV. ZAWARCIE UMOWY

1. Strony zawierają umowę, na warunkach przewidzianych w ofercie Apex Dynamics Polska Sp. z o.o., z chwilą przyjęcia przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. pisemnego zamówienia złożonego przez Kupującego. W ofertach, zawarte jest postanowienie o zastosowaniu do umowy Ogólnych Warunków Sprzedaży Apex Dynamics Polska Sp. z o.o.. Zamówienie złożone przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Sprzedaży Apex Dynamics Polska Sp. z o.o.
2. Zamówienie powinno być złożone nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia Kupującemu oferty Apex Dynamics Polska Sp. z o.o.

V. DOSTAWY

§1. TERMINY DOSTAWY

1. Zamówienia realizowane są na terenie Polski, a za uprzednią pisemną zgodą Apex Dynamics Polska Sp. z o.o., również poza granicami Polski.
2. Wiążącym obie strony terminem dostawy towaru jest termin wskazany przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. w pisemnym potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia dokonanego przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. data dostawy nie jest wyraźnie określona, oznacza to, że termin dostawy jest traktowany przez strony jako przybliżony.
3. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. , jeśli przesyłka z towarem opuściła magazyn Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. przed upływem uzgodnionego terminu dostawy. Gdy wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, wówczas Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. jest uprawniony do wezwania do odbioru towaru, oraz żądania zapłaty ceny w terminie wskazanym na fakturze czy zamówieniu. Jeżeli upłynął termin zapłaty wskazany w fakturze czy zamówieniu, a Kupujący nadal nie odebrał towaru, Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. jest uprawniony do żądania zapłaty ceny łącznie z odsetkami oraz wydania towaru dopiero po całkowitej spłacie długu. Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie niezależnie od uprawnień i obowiązków wynikających z pkt V §4 OWS.
4.Termin dostawy w każdym przypadku traktowany jest jako zastrzeżony na korzyść Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. W przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn leżących po stronie dostawcy Apex Dynamics Polska Sp. z o.o., Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. jest uprawniony do jednostronnego wydłużenia terminu dostawy o czas wymagany do zrealizowania zamówienia i zobowiązany do poinformowania Kupującego o opóźnieniu, przyczynach opóźnienia oraz o przewidywanym nowym terminie dostawy. Oświadczenie Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. wiąże bezwzględnie strony.
5. W razie gdy Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. poweźmie wątpliwość co do wypłacalności Kupującego, bądź Kupujący opóźni się z zapłatą za dostarczony towar, Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. ma prawo powstrzymać się z dalszym dostarczaniem towarów, żądając odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty w ciągu 3 dni, a po upływie tego terminu od umowy odstąpić.

§2 ROZKŁAD CIĘŻARU RYZYKA

1.    W przypadku, gdy towar jest wysłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Przewoźnikowi.
2.    Przy odbiorze towaru Kupujący ma obowiązek dokonać sprawdzenia towaru, co do widocznych zewnętrznych uszkodzeń lub ewentualnych braków ilościowych.
3.    Jeżeli w momencie odbioru towaru od Przewoźnika Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego Przewoźnika lub do specyfikacji towaru. Dodatkowo Kupujący ma obowiązek w dniu odbioru towaru zgłosić zastrzeżenia  do Apex Dynamics Polska Sp. z o.o.. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności Przewoźnika.
4.    Kupujący ma obowiązek dokonać sprawdzenia towaru co do innych wad jakościowych niż opisane powyżej w ciągu jednego dnia roboczego, a w razie wykrycia wady niezwłocznie poinformować o tym Apex Dynamics Polska Sp. z o.o.
5.    Kupujący zabezpieczy wadliwy towar i umożliwi jego oględziny przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o.
6.    Niedopełnienie przez Kupującego powyższych obowiązków oznaczać będzie:
1) jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru w przypadku uszkodzeń towaru;
2) jego zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością, a tym który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji.
7. W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar własnym środkiem transportu, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu towaru w magazynie Apex Dynamics Polska Sp. z o.o.
8. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę upoważnioną do reprezentacji osoby Kupującego, chyba że z zamówienia lub innego dokumentu wynika upoważnienie do odbioru towaru.
9. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w momencie wydania. Wszystkie rozbieżności odnotowuje na piśmie.

§3 BRAK MOŻLIWOŚCI DOSTAWY (definitywny, czasowy lub częściowy)

Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn niezależnych od Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. , w szczególności z przyczyn leżących po stronie jego dostawców. Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożności dostawy, chyba że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni, Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. rozważy anulowanie zamówienia.

§4 BRAK ODBIORU TOWARU LUB ODMOWA PRZYJĘCIA TOWARU

1. W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. przysługuje prawo do umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu kosztów transportu.
2. W przypadku konieczności przechowania towaru w magazynie Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. na skutek braku lub odmowy odbioru towaru przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. obciąży Kupującego kosztami przechowania w wysokości  5 zł (słownie: pięć złotych) netto za każdy rozpoczęty dzień przechowania.
3. Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru z magazynu Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. przekracza termin dwóch tygodni w stosunku do daty pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego lub jeśli Kupujący odmawia przyjęcia towaru Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub dokonania sprzedaży towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.
4. Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu sprzedanego towaru zgodnie z umową. Zwrot zakupionego towaru jest dopuszczalny wyłącznie na podstawie indywidualnych pisemnych ustaleń Kupującego i Apex Dynamics Polska Sp. z o.o., przy czym wszelkie koszty i niebezpieczeństwo zwrotu towaru obciążają Kupującego.

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

§1. CENA

1. Jeśli nie było innych ustaleń między stronami, towar jest fakturowany po cenach obowiązujących w dniu dostawy (wysyłki towaru z magazynu Apex Dynamics) lub pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego.
2. Jeśli nie uzgodniono tego inaczej, obowiązują ceny loco magazyn Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. w Balicach.
3. Ceny określone w walutach obcych przelicza się na złote polskie wg kursu sprzedaży banku NBP z dnia wystawienia faktury.
4.Kupującemu nie służy wobec Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
5.Kupujący nie może przenieść wszystkich lub częściowych swoich praw i obowiązków z tytułu zawartej z Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Apex Dynamics Polska Sp. z o.o..
6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

§2. TERMIN PŁATNOŚCI

Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury. Datę płatności uzgodnioną pomiędzy stronami, Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. umieszczać będzie każdorazowo na fakturze. Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dostosowywania czasu kredytu do sytuacji Kupującego. Ma on także prawo uzależnić realizację zamówienia od dostarczenia gwarancji lub dokonania przedpłaty na poczet zamówionego towaru. W przypadku ustalenia przez strony terminów płatności za towar w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za sobą automatycznie natychmiastową wymagalność całości należności.

§3. OPÓŹNIENIE W TERMINIE PŁATNOŚCI

Jeżeli należność wynikająca z faktury nie zostanie uregulowana w wyznaczonym terminie płatności, Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. będzie uprawniony do:
1) żądania zapłaty przez Kupującego ustawowych odsetek za opóźnienie;
2) postawienia w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły;
3) żądania dokonania przez Kupującego zapłaty ceny przed terminem wydania towaru wynikającego z innych przyjętych już do realizacji zamówień.

VII. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI SPRZEDANEGO TOWARU

1. Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu całkowitego zapłacenia ceny przez Kupującego. Zastrzeżenie to nie może w żaden sposób modyfikować przepisu punktu V §2 określającego rozkład ryzyka. Kupujący ma obowiązek ubezpieczyć towar, którego zastrzeżenie dotyczy od ognia i innych zdarzeń losowych.
2. W celu umożliwienia identyfikacji towaru Kupujący zobowiązuje się do nie usuwania charakterystycznych oznaczeń towaru przed całkowitą zapłatą ceny. Odsprzedaż lub jakakolwiek transformacja towaru, którego zastrzeżenie dotyczy są zabronione.
3. W przypadku gdy Kupujący dokona sprzedaży, transformacji lub też odmówi Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. wydania towaru, którego zastrzeżenie dotyczy, obciążać go będzie obowiązek zapłaty na rzecz Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. kary umownej w wysokości 200% wartości towaru brutto.


VIII. WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

1. Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. udziela niniejszym Kupującemu gwarancji prawidłowego działania zakupionych urządzeń.
2.Gwarancja na zakupione urządzenia obowiązywać będzie w okresie 1 roku kalendarzowego liczonego od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży.
3. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia odebranego towaru pod kątem ewentualnych wad.
4. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
a) dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru/odbiorze towaru od spedycji;
b) dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu odbioru towaru od spedycji.
5. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.
6. Reklamacje jakościowe dotyczące wad jawnych powinny zostać zgłoszone Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od odbioru towaru, wady ukryte w terminie 7 dni od chwili ich wykrycia , pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.
7. Termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wynosi 21 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczny jest udział producenta, w szczególności wynikający z konieczności przesłania towaru do producenta termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny dla zbadania sprzedanego towaru. W takim przypadku Kupujący zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie rozpoznania roszczenia gwarancyjnego.
8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub dokonać naprawy towaru lub zaproponować stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
9. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego praw do reklamacji.
10. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Apex Dynamics Polska Sp. z o.o w ramach zgłoszonej reklamacji do wymiany lub naprawy wyrobu Apex Dynamics Polska Sp. z o.o może obciążyć Kupującego wszystkimi kosztami z tym związanymi.  
11. Na wniosek Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. Kupujący winien udostępnić całość dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z zastosowaniem bądź instalacją urządzenia.
12. Apex Dynamics Polska Sp. z o.o zobowiązuje się na podstawie niniejszej gwarancji do usunięcia wad fizycznych zakupionego urządzenia bądź jego wymiany na nowe wolne od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie trwania gwarancji.
13. Dla skuteczności dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Apex Dynamics Polska Sp. z o.o wraz z uszkodzonym kompletnym urządzeniem :
1) prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny przesłany/udostępniony przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o.,
2) dowód zakupu urządzenia.
14. Wymiana zakupionego urządzenia na nowe wolne od wad nastąpi w przypadku stwierdzenia przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o wady urządzenia niemożliwej do usunięcia.
15. Apex Dynamics Polska Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
16. Apex Dynamics Polska Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.
17. Gwarancja nie obejmuje:
1) uszkodzeń sprzętu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z dołączono do towaru instrukcją obsługi korzystania z urządzeń, co dotyczy również ich zamontowania, instalacji i konserwacji;
2) uszkodzenia urządzeń spowodowanego ich użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności poprzez nie stosowanie się do instrukcji obsługi;
3) uszkodzenia urządzeń spowodowanych korzystaniem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
4)uszkodzeń sprzętu powstałych w następstwie dokonania jego naprawy przez osoby nieupoważnione;
5) przeróbek oraz zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieupoważnione;
6) w przypadku naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiających ich identyfikację;
7) w przypadku uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.
8) w przypadku samodzielnej ingerencji Kupującego lub użytkownika w urządzenie;
9) w przypadku przesłania do reklamacji niekompletnego urządzenia.
18. Gwarancja obowiązuje Apex Dynamics Polska Sp. z o.o tylko wobec pierwszego Kupującego.
19. Apex Dynamics Polska Sp. z o.o ma prawo żądać dostarczenia wadliwie działającej części na koszt Kupującego.
20. Kupujący oświadcza, że nie będzie rościł pretensji i zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Apex Dynamics Polska Sp. z o.o z tytułu przestoju urządzeń dostarczonych przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o niezależnie od przyczyn, które taki przestój spowodowały.
21. Za wyjątkiem winy umyślnej, łączna odpowiedzialność Apex Dynamics Polska Sp. z o.o wobec Kupującego i jego Klientów z tytułu jakichkolwiek roszczeń , zobowiązań, szkód, odszkodowań, kosztów czy wydatków związanych ze sprzedażą i dostawą towarów i usług ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia zapłaconego Apex Dynamics Polska Sp. z o.o przez Kupującego za rzecz czy winę wywołującą czy powodującą tę szkodę, roszczenia, zobowiązania, koszty czy wydatki.
22.Koszty dowozu urządzenia do Apex Dynamics Polska Sp. z o.o obciążają Kupującego.
23. W technicznych sprawach spornych zastosowanie maja normy producenta zakupionych urządzeń.
24. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.
25. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Apex Dynamics Polska Sp. z o.o za wady sprzedanego towaru, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczącego rękojmi za wady fizyczne i prawne , z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY I UTRACONE KORZYŚCI SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKT

Apex Dynamics Polska Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez sprzęt/towar po jego odebraniu przez Kupującego lub jakiekolwiek utracone korzyści .

 

X. CZĘŚCIOWA BEZSKUTECZNOŚĆ

W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie sowich danych osobowych w celu realizacji umowy, przez okres trwania współpracy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku).
2.    Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych.
3.    Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
4.    Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tj. agencjom marketingowym, dostawcom usług logistycznych, podwykonawcom usług Apex Dynamics Polska Sp. z o.o., którzy przetwarzają dane Kupującego na zlecenie Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jej zaleceniami we wskazanym celu i zakresie.
5.    Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

XII. SPRAWY SPORNE

Apex Dynamics Polska Sp. z o.o i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Apex Dynamics Polska Sp. z o.o.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

37 lat doświadczenia
35 oddziałów na świecie
ponad 20700 zadowolonych klientów