Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

APEX DYNAMICS POLSKA Sp. z o.o.

1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Apex Dynamics Polska Sp.

z o.o.

2. Ogólne Warunki Sprzedaży zwane dalej „OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z Apex

Dynamics Polska Sp. z o.o., chyba że strony dokonają w formie pisemnej odmiennych ustaleń.

3.Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do umów partnerskich lub najpóźniej

przed złożeniem przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej : www.apexdyna.pl

4.Jeżeli klient pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. przyjęcie przezeń Ogólnych

Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów

sprzedaży.

5. Wszelkie ustne uzgodnienia i zapewnienia zarówno pracowników Apex Dynamics Polska Sp. z o.o., jak i Kupującego wymagają

dla swej ważności formy pisemnej.

I. OFERTY, KATALOGI I OCHRONA TOWARÓW

1.Oferty,reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie

informacyjny. Wzorce, schematy i rysunki załączone do oferty przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. mają wyłącznie charakter

materiałów poglądowych.

2.Dostarczone przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. towary, jak i wszelkie odnoszące się do nich kosztorysy, rysunki oraz

dokumenty ofertowe podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach chroniących obrót gospodarczy oraz prawa własności

intelektualnej. Kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe stanowią własność Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. i nie mogą zostać

udostępnione osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia Apex Dynamics Polska Sp. z o.o., chyba, że zostały przeznaczone na cele

reklamowe. Powinny zostać niezwłocznie zwrócone Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. w przypadku gdy nie doszło do złożenia

zamówienia.

II. ZAMÓWIENIE

Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:

1)nazwę, dokładny adres, numer i miejsce dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru

Sądowego Kupującego;

2)powołanie się na ewentualną ofertę poprzez określenie co najmniej jej daty i numeru;

3) określenie zamawianego towaru z powołaniem się na nazwę handlową lub dostarczoną próbkę, zgodnie z kodyfikacją Apex

Dynamics Polska Sp. z o.o.

4)terminy, miejsce i warunki wydania towaru;

5)numer identyfikacji podatkowej NIP (nie dotyczy Kupujących, którzy już złożyli Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. powyższe

dokumenty).

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Strony zawierają umowę, na warunkach przewidzianych w ofercie Apex Dynamics Polska Sp. z o.o., z chwilą przyjęcia przez

Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. pisemnego zamówienia złożonego przez Kupującego. W ofertach, zawarte jest postanowienie o

zastosowaniu do umowy Ogólnych Warunków Sprzedaży Apex Dynamics Polska Sp. z o.o.. Zamówienie złożone przez Kupującego

jest równoznaczne z akceptacją ogólnych warunków Sprzedaży Apex Dynamics Polska Sp. z o.o..

2. Zamówienie powinno być złożone nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia Kupującemu oferty Apex Dynamics Polska

Sp. z o.o..

3. Wszelkie zmiany postanowień zawartych w niniejszym ustępie wymagają dla swej ważności pisemnej zgody stron.

IV. DOSTAWY

§1. TERMINY DOSTAWY

1. Zamówienia realizowane są na terenie Polski, a za uprzednią pisemną zgodą Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. również poza

granicami Polski.

2. Wiążącym obie strony terminem dostawy towaru jest termin wskazany przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. w pisemnym

potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia dokonanego przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. data dostawy nie

jest wyraźnie określona, oznacza to że termin dostawy jest traktowany przez strony jako przybliżony. Wszelkie zmiany dotyczące

złożonego zamówienia powinny zostać dokonane na piśmie i wysłane faksem lub e-mailem i listem poleconym pod adres Apex

Dynamics Polska Sp. z o.o. w terminie 1 dnia od dnia wystawienia pierwotnego zamówienia pod rygorem nieuwzględnienia ich przez

Apex Dynamics Polska Sp. z o.o..

3. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. , jeśli przesyłka z towarami opuściła magazyn

Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. przed upływem uzgodnionego terminu dostawy. Gdy wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z

przyczyn leżących po stronie Kupującego, wówczas Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. jest uprawniony do wezwania do odbioru

towaru, oraz żądania zapłaty ceny w terminie wskazanym na fakturze czy zamówieniu. Jeżeli upłynął termin zapłaty wskazany w

fakturze czy zamówieniu, a Kupujący nadal nie odebrał towaru, Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. jest uprawniony do żądania zapłaty

ceny łącznie z odsetkami oraz wydania towaru dopiero po całkowitej spłacie długu. Postanowienia niniejszego ustępu mają

zastosowanie niezależnie od uprawnień i obowiązków wynikających z §4 OWS.

4.Termin dostawy w każdym przypadku traktowany jest jako zastrzeżony na korzyść Apex Dynamics Polska Sp. z o.o.. W przypadku

opóźnienia w dostawie z przyczyn leżących po stronie dostawcy Apex Dynamics Polska Sp. z o.o., Apex Dynamics Polska Sp. z o.o.

jest uprawniony do jednostronnego wydłużenia terminu dostawy o czas wymagany do zrealizowania zamówienia. Oświadczenie

Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. wiąże bezwzględnie strony.

5. W razie gdy Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. poweźmie wątpliwość co do stanu majątkowego Kupującego, bądź Kupujący opóźni

się z zapłatą za dostarczony towar, Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. ma prawo powstrzymać się z dalszym dostarczaniem towarów,

żądając odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty w ciągu 3 dni, a po upływie tego terminu od umowy odstąpić.

§2 ROZKŁAD CIĘŻARU RYZYKA

1. W przypadku, gdy towar jest wysłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Kupującego korzyści i

ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania

towaru Przewoźnikowi. Jeżeli w momencie odbioru towaru od Przewoźnika Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem

rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też uszkodzenie towaru, powinien on

natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego Przewoźnika lub do specyfikacji towaru. Czynności te

mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności Przewoźnika. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych

obowiązków oznaczać będzie:

1) jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru w przypadku

- uszkodzeń towaru;

2) jego zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny

- w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością, a tym który został wpisany do listu przewozowego lub

specyfikacji.

2. W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar własnym środkiem transportu, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów

związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu

towaru w magazynie Apex Dynamics Polska Sp. z o.o..

Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę upoważnioną

do reprezentacji osoby Kupującego, chyba że z zamówienia lub innego dokumentu wynika upoważnienie do odbioru towaru.

3. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia podpisem zgodności

towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w momencie wydania. Wszystkie rozbieżności odnotowuje na piśmie.

§3 BRAK MOŻLIWOŚCI DOSTAWY (definitywny, czasowy lub częściowy)

Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od

niego niezależnych od Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. , w szczególności z przyczyn leżących po stronie jego dostawców. Apex

Dynamics Polska Sp. z o.o. jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożności dostawy,

chyba że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje

prawo do odstąpienia od umowy bez prawa żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Jeśli umowa przewidywała wydanie towaru

częściami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń

przewidzianych w terminie późniejszym.

§4 BRAK ODBIORU TOWARU LUB ODMOWA PRZYJĘCIA TOWARU

1. W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Apex Dynamics Polska Sp.

z o.o. przysługuje prawo do umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu kosztów

transportu.

2. W przypadku umieszczenia towaru w magazynie Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. na skutek braku lub odmowy odbioru towaru

przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. wynagrodzenia

(składowego) w wysokości 5(pięć) złotych netto za każdy dzień przechowania.

3. Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru z magazynu Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. przekracza termin dwóch tygodni w stosunku do

daty pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego lub jeśli Kupujący odmawia przyjęcia towaru Apex Dynamics Polska Sp. z

o.o. przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub dokonania sprzedaży towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.

4. Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu sprzedanego towaru zgodnie z umową. Zwrot zakupionego

towaru jest dopuszczalny wyłącznie na podstawie indywidualnych pisemnych ustaleń Kupującego i Apex Dynamics Polska Sp. z o.o.,

przy czym wszelkie koszty i niebezpieczeństwo zwrotu towaru obciążają Kupującego.

V WARUNKI PŁATNOŚCI

§1. CENA

1. Jeśli nie było innych ustaleń miedzy stronami, towar jest fakturowany po cenach obowiązujących w dniu dostawy lub

pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego.

2. Jeśli nie uzgodniono tego inaczej, obowiązują ceny loco magazyn Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. w Balicach.

3. Ceny określone w walutach obcych przelicza się na złote polskie wg kursu sprzedaży banku NBP z dnia wystawienia faktury.

4.Kupującemu nie służy wobec Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.

5.Kupujący nie może przenieść wszystkich lub częściowych swoich praw i obowiązków z tytułu zawartej z Apex Dynamics Polska

Sp. z o.o. umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Apex Dynamics Polska Sp. z o.o..

6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

7.Do zamówień o wartości poniżej 50 zł netto doliczane są koszty pakowania towaru w zryczałtowanej wysokości 20 pln.

§2. TERMIN PŁATNOŚCI

Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury. Datę płatności uzgodnioną pomiędzy stronami, Apex Dynamics

Polska Sp. z o.o. umieszczać będzie każdorazowo na fakturze. Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo

dostosowywania czasu kredytu do sytuacji Kupującego. Ma on także prawo uzależnić realizację zamówienia od dostarczenia

gwarancji lub dokonania przedpłaty na poczet zamówionego towaru. W przypadku ustalenia przez strony terminów płatności za

towar w ratach, opóźnienie płatności jakiejkolwiek z rat pociąga za sobą automatycznie natychmiastową wymagalność pozostałej

części należności.

§3. OPÓŹNIENIE W TERMINIE PŁATNOŚCI

Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. będzie

uprawniony do:

1) żądania zapłaty przez Kupującego odsetek za opóźnienie w wysokości odpowiadającej aktualnej stopie procentowej odsetek

ustawowych.

2) postawienia w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły.

3) żądania dokonania przez Kupującego zapłaty ceny przed terminem wydania towaru wynikającego z innych przyjętych już do

realizacji zamówień.

VI ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI SPRZEDANEGO TOWARU

1. Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu całkowitego zapłacenia ceny

przez Kupującego. Zastrzeżenie to nie może w żaden sposób modyfikować przepisu punktu IV §2 określającego rozkład ryzyka.

Kupujący ma obowiązek ubezpieczyć towar, którego zastrzeżenie dotyczy od ognia i innych zdarzeń losowych.

2. W celu umożliwienia identyfikacji towaru Kupujący zobowiązuje się do nie usuwania charakterystycznych oznaczeń towaru przed

całkowitą zapłatą ceny. Odsprzedaż lub jakakolwiek transformacja towaru, którego zastrzeżenie dotyczy są zabronione.

3. W przypadku gdy Kupujący dokona sprzedaży, transformacji lub też odmówi Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. wydania towaru,

którego zastrzeżenie dotyczy, obciążać go będzie obowiązek zapłaty na rzecz Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. kary umownej w

wysokości 200% wartości towaru.

VII WARUNKI GWARANCJI

1. Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. udziela niniejszym Kupującemu gwarancji prawidłowego działania zakupionych urządzeń.

2.Gwarancja na zakupione urządzenia obowiązywać będzie w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury Kupującemu.

3. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia odebranego towaru pod kątem ewentualnych wad.

4. W przypadku reklamacji ilościowych , zgłoszenie reklamacji może nastąpić:

a) dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru/odbiorze towaru

od spedycji;

b) dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu odbioru towaru od spedycji.

5. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju

szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez

kierowcę, który dostawę zrealizował.

6. Reklamacje jakościowe dotyczące wad jawnych powinny zostać zgłoszone Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. najpóźniej w terminie

7 dni kalendarzowych od odbioru towaru, wady ukryte w terminie 7 dni od chwili ich wykrycia , pod rygorem utraty uprawnień z

rękojmi.

7. Termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wynosi 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji Apex

Dynamics Polska Sp. z o.o.. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczny jest udział producenta, w szczególności wynikający z

konieczności przesłania towaru do producenta termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji ulega przedłużeniu o

czas niezbędny dla zbadania sprzedanego towaru. W takim przypadku Kupujący zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie

rozpoznania roszczenia gwarancyjnego.

8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. może według swego uznania albo wymienić

towar na nowy , wolny od wad lub dokonać naprawy towaru lub zaproponować stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w

wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.

9. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego praw do reklamacji.

10. Na wniosek Apex Dynamics Polska Sp. z o.o. Kupujący winien udostępnić całość dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej

związanej z zastosowaniem bądź instalacją urządzenia,

11. Apex Dynamics Polska Sp. z o.o zobowiązuje się na podstawie niniejszej gwarancji do usunięcia wad fizycznych zakupionego

urządzenia bądź jego wymiany na nowe wolne od wad jeżeli wady te ujawnią się w okresie trwania gwarancji.

12. Dla skuteczności dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Apex Dynamics Polska Sp. z

o.o wraz z uszkodzonym urządzeniem :

1) Formularz Reklamacyjny,

2) Dowód zakupu urządzenia,

13. Wymiana zakupionego urządzenia na nowe wolne od wad nastąpi w przypadku stwierdzenia przez Apex Dynamics Polska Sp. z

o.o wady urządzenia niemożliwej do usunięcia.

14. Apex Dynamics Polska Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.

15. Apex Dynamics Polska Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub

przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.

16. Gwarancja nie obejmuje:

1) uszkodzeń sprzętu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi

korzystania z urządzeń, co dotyczy również ich zamontowania, instalacji i konserwacji.

2) uszkodzenia urządzeń spowodowanego ich użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności poprzez nie stosowanie

się do instrukcji obsługi.

3) uszkodzenia urządzeń spowodowanych korzystaniem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych

4)uszkodzeń sprzętu powstałych w następstwie dokonania jego naprawy przez osoby nieupoważnione,

5) przeróbek oraz zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieupoważnione,

6) w przypadku naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiających ich

identyfikację,

7) w przypadku uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt, albo

zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację,

17. Gwarancja obowiązuje Apex Dynamics Polska Sp. z o.o tylko wobec pierwszego Kupującego.

18. Apex Dynamics Polska Sp. z o.o ma prawo żądać dostarczenia wadliwie działającej części na koszt Kupującego.

19. Kupujący oświadcza, że nie będzie rościł pretensji i zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Apex Dynamics Polska Sp. z

o.o z tytułu przestoju urządzeń dostarczonych przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o niezależnie od przyczyn, które taki przestój

spowodowały.

20. Za wyjątkiem winy umyślnej, łączna odpowiedzialność Apex Dynamics Polska Sp. z o.o wobec Kupującego i jego Klientów z

tytułu jakichkolwiek roszczeń , zobowiązań, szkód, odszkodowań, kosztów czy wydatków związanych ze sprzedażą i dostawą

towarów i usług ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia zapłaconego Apex Dynamics Polska Sp. z o.o przez Kupującego za rzecz

czy winę wywołującą czy powodującą tę szkodę, roszczenia, zobowiązania, koszty czy wydatki.

21.Koszty dowozu urządzenia do Apex Dynamics Polska Sp. z o.o obciążają Kupującego.

22. W technicznych sprawach spornych zastosowanie maja normy producenta zakupionych urządzeń.

23. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.

24. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Apex Dynamics Polska Sp. z o.o za wady sprzedanego towaru, stosuje się

odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczącego rękojmi za wady fizyczne i prawne , z uwzględnieniem postanowień

niniejszego paragrafu.

VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY I UTRACONE KORZYŚCI SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKT

Apex Dynamics Polska Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez wyrób po jego odebraniu

przez Zamawiającego lub jakiekolwiek utracone korzyści .

IX MONTAŻ I URUCHOMIENIE

1. W odniesieniu do prac związanych z montażem i uruchomieniem obowiązują warunki i stawki Apex Dynamics Polska Sp. z o.o

dotyczące delegowania pracowników serwisowych i innych.

2. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Apex Dynamics Polska Sp. z o.o w ramach zgłoszonej reklamacji do wymiany lub

naprawy wyrobu Apex Dynamics Polska Sp. z o.o obciąży Kupującego wszystkimi kosztami z tym związanymi.

X CZĘŚCIOWA BEZSKUTECZNOŚĆ

W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe

postanowienia nie tracą swojej ważności.

XI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o

oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez

Apex Dynamics Polska Sp. z o.o oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Apex Dynamics Polska Sp. z o.o

działalnością gospodarczą. Kupujacemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie

danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr,101 poz. 926 z dn. 6 lipca 2002 r.)

XII SPRAWY SPORNE

Apex Dynamics Polska Sp. z o.o i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku

wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do

rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Apex Dynamics Polska Sp. z o.o.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce Zamknij